Business support to the innovation, manufacturing and engineering sectors launches in Neath Port Talbot

Innovation, Manufacturing and Engineering Businesses in Neath Port Talbot can access from 15 hours of free 1:1 support in finance, operations, HR, marketing and more.

Maybe you’re looking to grow, scale up and expand your business, refine your processes, tackle a HR issue or perhaps you’re looking to find new customers and diversify into new markets?

Our team of experienced professionals can help shape your plans, tackle your issues and move your business forward. With limited availability, we request people register their interest to obtain support as soon as possible, with a view that support packages commence in March and April 2022.

Who is it for?
• Businesses of all sizes that work in the innovation, manufacturing and engineering sectors.
• The business must be based in Neath Port Talbot.

What do you get?
• A comprehensive diagnostic helps to understand challenges and gives clarity to the support needed.
• Eligible businesses can claim up to 15 hours of tailored, 1:1 business support, designed around specific needs of the business.

How do I register?
Click here to register your interest

• Talk to us on 02921 111 252.

Click here to download the information document

This project is funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund and delivered in partnership with Neath Port Talbot Council.

  

 

Gall busnesau Arloesedd, Gweithgynhyrchu a Pheirianneg yng Nghastell-nedd Port Talbot gael mynediad o 15 awr o gymorth 1:1 am ddim mewn cyllid, gweithrediadau, AD, marchnata a mwy.

Efallai eich bod yn edrych i dyfu, cynyddu ac ehangu eich busnes, mireinio eich prosesau, mynd i’r afael â mater AD neu efallai eich bod yn edrych i ddod o hyd i gwsmeriaid newydd ac arallgyfeirio i farchnadoedd newydd?

Gall ein tîm o weithwyr proffesiynol profiadol helpu i lunio’ch cynlluniau, mynd i’r afael â’ch problemau a symud eich busnes yn ei flaen. Gydag argaeledd cyfyngedig, gofynnwn i bobl gofrestru eu diddordeb i gael cymorth cyn gynted â phosibl, gyda’r bwriad o fod pecynnau cymorth yn cychwyn ym mis Mawrth ac Ebrill 2022.

Ar gyfer pwy mae e?

  • Busnesau o bob maint sy’n gweithio yn y sectorau arloesi, gweithgynhyrchu a pheirianneg.
  • Rhaid i’r busnes fod wedi’i leoli yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Beth ydych chi’n ei gael?

  • Mae diagnostig cynhwysfawr yn helpu i ddeall heriau ac yn rhoi eglurder i’r cymorth sydd ei angen.
  • Gall busnesau cymwys hawlio hyd at 15 awr o gymorth busnes 1:1 wedi’i deilwra, wedi’i gynllunio o amgylch anghenion penodol y busnes.

Sut ydw i’n cofrestru?

Cliciwch yma i lawrlwytho’r ddogfen wybodaeth

Ariennir y prosiect hwn gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU ac fe’i cyflwynir mewn partneriaeth â Chyngor Castell-nedd Port Talbot.